Kuntoutus

Kuntoutuksella pyritään suunnitelmallisesti ja eri asiantuntijoiden keinoilla auttamaan kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa silloin, kun hänen mahdollisuutensa selviytyä arjesta ovat sairauden, vamman tai muiden syiden vuoksi, uhattuina tai heikentyneet.

Kuntoutusta ovat perusterveydenhuollossa tapahtuvat suunnitelmalliset fysio-, toiminta-, ja puheterapian käynnit, joilla pyritään parantamaan/ylläpitämään asiakkaan fyysistä toimintakykyä yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa.

Kuntoutusta toteutetaan myös laitos- ja avokuntoutuskursseilla, joiden sisältö koostuu kullekin ryhmälle erikseen suunnitelluista tarpeenmukaisista terapioista, hoidoista, tiedon lisäämisestä eli luennoista, vertaistuesta, liikunnan ohjauksesta, yhdessäolosta sekä arjessa selviytymisen tukemiseen tähtäävissä yksilöllisistä tukikeinoista

Kuntoutuksen tavoitteena on löytää kuntoutujalle erilaisia keinoja ja mahdollisuuksia, jotta hän voi suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia valintoja. Kuntoutujan elämänhallinnan tunne mahdollistuu ja hän voi omaksua uusia toimintatapoja, joka edistää toimintakykyä, vahvistaa itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä edistää erilaisia osallistumismahdollisuuksia.

Kuntoutuksen kohderyhmään kuuluvat sairastuneet ja vammautuneet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt ja joilla on selvä tarve sekä motivaatio kuntoutumiseen.

Kelan kuntoutus

Polioliitto kuntoutus

Minun tilanteeni lomake avautuu pdf- muodossa tulostettavaksi